ประกาศต่างๆ
เขียนโดย Administrator   

 

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน   2564 

 

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม   2564 

 

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน   2564 

 

     ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม   2564 

 

      ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

 

     ประชาสัมพันธ์ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

 

     ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับแผน)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับแผน)

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม   2564 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งวดที่ 2)

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน   2564 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม   2564 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน   2564 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม   2564 

 

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์   2564 

 

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม   2564 

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

 

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม   2563 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน   2563 

 

รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2563

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม   2563 

 

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน   2563  

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  2563  

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2563  

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  งบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2563  

 

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2563  

 

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2563  

 

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2563  

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์   2563  

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)

 

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม   2563  

 

 ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  (เพิ่มเติม)

 

 ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  (เพิ่มเติม)

 

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม   2562  

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน   2562  

 

รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2562

 

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม   2562  

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน   2562  

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม   2562  

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม   2562  

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) 

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน   2562  

 

ประชาสัมพันธ์ สรุปรายได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562

 

ประชาสัมพันธ์ สรุปรายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม  2562 

 

ประชาสัมพันธ์ แผนเบิกจ่ายเงินประจำไตรมาส 1 - 4 ปีงบประมาณ  2562

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม   2562  

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน   2562 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม   2562

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์   2562

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2562

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) 

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม   2561 

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
 

ประชาสัมพันธ์ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) 

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน   2561 

 

ประชาสัมพันธ์  รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี  งบประมาณ 2561 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม   2561 

 

ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561

 

ประชาสัมพันธ์ งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2561

 

ประชาสัมพันธ์ สรุปรายได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

 

ประชาสัมพันธ์ สรุปรายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน   2561 

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม   2561 

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) 

  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม   2561 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2561 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2561 

 

ช่องทางการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์และแสดงความคิดเห็น

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2561 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2561 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2561 

 

แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

 

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)   

 

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)  

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2561 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม 2560 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2560 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2560 

 

ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี  งบประมาณ 2560 

 

งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม  2560

 

สรุปค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

 

สรุปรายได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

 

งบการเงินประจำเดือน กันยายน 2560

 

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน   2560 

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม   2560 

 

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560  (เพิ่มเติม) 

 

แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560  (เพิ่มเติม)

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม   2560 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน   2560  

 

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  56-59

 

ประกาศอบต.หนองระเวียงว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

 

ประกาศอบต.หนองระเวียงว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น

 

ประกาศอบต.หนองระเวียงว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร

 

นโยบายคุณธรรมจริยรรมอบต.หนองระเวียง และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

 

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

 

ประกาศผลการปฏิบัติงานประจำปี  งบประมาณ พ.ศ. 2559

 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2559)

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

 

ประกาศติดตามประเมินผลแผน ปี2560

 

ประกาศประเมินผลแผนปี 2559

 

ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 59-63

 

ประกาศแผนสามปี.59-61

 

ประกาศแผนสามปี.60-62

 

ประกาศแผนสามปี.61-64

 

ประกาศใช้แผนดำเนินการปี 60

 

ประกาศใช้แผนดำเนินการปี 59

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม   2560  

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน   2560  

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม   2560  

 

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์   2560 

 

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560  (เพิ่มเติม) 

 

แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560  (เพิ่มเติม)

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม   2560

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม   2559 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน   2559 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม   2559 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน   2559 

  

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2559

 

สรุปรายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

 

สรุปรายได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

 

งบประจำเดือน กันยายน 2559

          

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

 

แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม   2559 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม   2559 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน   2559 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2559 

 

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) 

 

แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2559 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2559 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2559 

 

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) 

 

แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2559 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2558 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2558  

 

แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

 

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)

 

แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2558 

 

ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2558

 

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2558

 

สรุปรายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

 

สรุปรายได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2558 

 

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

 

แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

 

ประกาศแผนสามปี 2558-2560

 

ประกาศแผนสามปี 2557-2559

 

ประกาศเรียกประชุมสภา ปี พ.ศ. 2557.pdf

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 .pdf

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี พ.ศ. 2557.pdf

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี พ.ศ. 2557.pdf

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี พ.ศ. 2557.pdf

 

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา ประจำ ปี พ.ศ. 2557.pdf

 

ประกาศเรียกประชุมสภา ปี พ.ศ. 2556.pdf

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี พ.ศ. 2556 .pdf

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี พ.ศ. 2556.pdf

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี พ.ศ. 2556.pdf

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี พ.ศ. 2556.pdf

 

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา ประจำ ปี พ.ศ. 2556.pdf

 

 ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

 ประกาศแผนการดำเนินงาน  ปี 56

 

 ประกาศติดตามแผน ปี 56 

   

  ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557.pdf

 

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557.pdf

 

 ประกาศเรียกประชุมสภา ปี พ.ศ. 2556.pdf

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี พ.ศ. 2556 .pdf

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี พ.ศ. 2556.pdf

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี พ.ศ. 2556.pdf

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี พ.ศ. 2556.pdf

 

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556.pdf 

   

 ประกาศเรียกประชุมสภา ปี พ.ศ. 2555.pdf

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี พ.ศ. 2555 .pdf

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี พ.ศ. 2555.pdf

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี พ.ศ. 2555.pdf

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี พ.ศ. 2555.pdf

 

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา ประจำ ปี พ.ศ. 2555.pdf

 

 ระกาศ  คำสั่ง  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.pdf

 

 เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต.pdf

 

คำสั่งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลขาวสาร.pdf

  

ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2552 - 2554 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).pdf

 

แผนพัฒนา 3 ปี 55 - 57.pdf

 

สรุปรายงานแสดงผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2553.pdf

 

ประกาศแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556.pdf

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554.pdf

 

ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554.pdf

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553.pdf

 

ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553.pdf

 

รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งผู้บริหาร

 

ประกาศแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ประจำปีงบประมาณ  2553.pdf

 

ประกาศ แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  ประจำปีงบประมาณ  2552.pdf

 

ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี _พ.ศ.2551 – 2553_ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง.pdf

 

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552.pdf

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  ประจำปี _พ.ศ. 2552 -2554 _.pdf

 

ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา.pdf

 

ประกาศคำสั่งนายกมอบอำนาจให้ปลัดปฏิบัติราชการแทน.pdf

 

ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน.pdf

 

ประกาศศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.pdf

 

ประกาศศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์.pdf

 

ประกาศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต.pdf

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2552.pdf 

 

ประกาศแผนอัตรากำลัง 2552-2554_23.pdf

 

ประกาศแผนพนักงานจ้าง 2552-2555_25.pdf

 

นายก อบต.

ติดต่อเราnongrawiangphimai@gmail.com
 โทร 044-965641

แผนที่ อบต.หนองระเวียง

บุคคลออนไลน์

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์