ประว้ติตำบลหนองระเวียง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2009 เวลา 17:06 น.

ตำบลหนองระเวียงก่อนนั้นขึ้นกับการปกครองของตำบลนิคมสร้างตนเอง โดยมี
นายพรมมา มาตรนอก เป็นกำนันตำบลนิคมสร้างตนเองในสมัยนั้น
พ.ศ. 2527 จึงได้ขอแยกตำบลหนองระเวียงออกจากตำบลนิคมสร้างตนเอง โดยใช้ลำฉมวก
เป็นแนวเขตตำบล ซึ่งมีหมู่บ้านที่ขึ้นกับการปกครองของตำบลหนองระเวียงในขณะนั้น จำนวน 12 หมู่บ้าน
ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านหนองใหญ่
หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม
หมู่ที่ 3 บ้านดอนหวาย
หมู่ที่ 4 บ้านงิ้ว
หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวคำ
หมู่ที่ 6 บ้านหนองระเวียง
หมู่ที่ 7 บ้านมาบประดู่
หมู่ที่ 8 บ้านโนนหญ้านาง
หมู่ที่ 9 บ้านนาตาหิน
หมู่ที่ 10 บ้านโนนสะเดา
หมู่ที่ 11 บ้านหนองโสน
หมู่ที่ 12 บ้านเพชร

ทำเนียบกำนันตำบลหนองระเวียง
พ.ศ. 2527 – 2530 นายพรมมา มาตรนอก (กำนันคนแรกของตำบล)
พ.ศ. 2530 – 2547 นายอุดมเดช สว่างจิตร
พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน นายปราณีศิลป์ ปราสาทสูง

ปัจจุบันตำบลหนองระเวียง มี 20 หมู่บ้าน ซึ่งได้ทำการขอแยกหมู่บ้านเพิ่ม ดังนี้
หมู่ที่ 13 บ้านดอนประดู่ แยกออกจากหมู่ที่ 2
หมู่ที่ 14 บ้านหัวถนน แยกออกจากหมู่ที่ 12
หมู่ที่ 15 บ้านโจด แยกออกจากหมู่ที่ 2
หมู่ที่ 16 บ้านก้าวพัฒนา แยกออกจากหมู่ที่ 7
หมู่ที่ 17 บ้านหนองกุฎีงาม แยกออกจากหมู่ที่ 6
หมู่ที่ 18 บ้านน้ำตาลพัฒนา แยกออกจากหมู่ที่ 14
หมู่ที่ 19 บ้านใหม่ทิพย์ประชา แยกออกจากหมู่ที่ 6
หมู่ที่ 20 บ้านทรัพย์โพธิ์งาม แยกออกจากหมู่ที่ 17

เหตุผลที่ตั้งชื่อตำบลว่า “ตำบลหนองระเวียง” เพราะ พื้นที่ในเขตตำบลหนองระเวียง
ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มและที่ดอนมีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำลำจักราช ลำฉมวก และมีหนองน้ำ
จำนวนมาก บริเวณหนองน้ำจะมีต้นไม้ชื่อต้นระเวียงเกิดเป็นจำนวนมาก จึงได้ใช้ลักษณะของพื้นที่ตั้งเป็นชื่อ
ตำบล โดยใช้ชื่อว่า “ตำบลหนองระเวียง”

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไปของตำบลหนองระเวียง
สภาพทางกายภาพ

ที่ตั้ง
ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอพิมายประมาณ
25 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ 65 กิโลเมตร (สาย ถนนมิตรภาพ- ตลาดแค) หรือห่าง
จากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ 50 กิโลเมตร (สาย นครราชสีมา - จักราช)

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อตำบลธารละหลอด และตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาโดย
มีแนวเขตเริ่มต้นจากคลองตามั่น บริเวณพิกัด TB196737 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางลำ
เหมืองถึงคลองเขมรบริเวณพิกัด TB 214754 ไปทางทิศใต้ตามกึ่งกลางคลองเขมร ถึงพิกัด TB 214754 ถึงลำ
จักราชบริเวณพิกัด TB 220743 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางลำจักราช ถึงลำฉมวกสิ้นสุด
บริเวณพิกัด TB 274783 รวมระยะทางทิศเหนือประมาณ 11 กิโลเมตร


ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลในเมือง และตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มจากลำจักราชบรรจบลำฉมวก บริเวณพิกัด TB 274783 ไปทางทิศใต้ตาม
กึ่งกลางลำฉมวก ถึงถนนเลียบอ่างเก็บน้ำลำฉมวก สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด TB 307692 รวมระยะทางทิศ
ตะวันออกประมาณ 12.5 กิโลเมตร

ทิศใต้ ติดตำบลจักราชและตำบลหนองพวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนว
เขตเริ่มต้นจากถนนเสียบอ่างเก็บน้ำลำฉมวก บริเวณพิกัด TB 214692 ไปทางทิศตะวันตกตามฝั่งซ้ายของถนน
ผ่านคลองส่งน้ำชลประทานตัดทางเกวียนสายบ้านโนนหญ้านาง-โคกขามไปตามทางเดินเท้า สิ้นสุดบริเวณ
คลองตาแก้ว บริเวณพิกัด TB 214692 รวมระยะทางทิศใต้ประมาณ 11 กิโลเมตร


ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากคลองตาแก้ว บริเวณพิกัด TB 214692 ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางลำจักราชผ่านบ้านดอนประดู่
บ้านดอนหวาย และตำบลหนองระเวียงถึงคลองตามั่นบริเวณพิกัด TB206729 ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลาง
คลองตามั่น สิ้นสุดกับคลองตามั่นบรรจบกับเหมือง รวมระยะทางด้านตะวันตกประมาณ 6.6 กิโลเมตร


ลักษณะภูมิประเทศ
ตำบลหนองระเวียง ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มและที่ดอนมีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำลำจักราช และลำฉมวก เป็น
ตำบลที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นพอสมควร มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม พื้นที่
ตำบลหนองระเวียงเป็นที่ลุ่มและที่ดอนเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่โดยเฉพาะการปลูกอ้อย มันสำปะหลัง
พื้นที่ตำบลหนองระเวียงยังเป็นที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลทราย ทำให้ประชาชนที่ทำไร่อ้อย
ลดต้นทุนในเรื่องของค่าขนส่งผลผลิตอ้อย

เนื้อที่
พื้นที่ของตำบลหนองระเวียงมีเนื้อที่โดยประมาณ 115.2 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
72,500 ไร

แผนที่ตำบลหนองระเวียง

รายละเอียดทั้งหมด pdf ไฟล์

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2009 เวลา 17:31 น.
 

นายก อบต.

ติดต่อเราnongrawiangphimai@gmail.com
 โทร 044-965641

แผนที่ อบต.หนองระเวียง

บุคคลออนไลน์

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์