ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯDesigned by:

ส่วนการคลัง
เขียนโดย Administrator   

ส่วนการคลัง

 
นางกุศลิน นพบุญชลธี
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
นางกาญจนา ดวงทวีป
นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

 

 


.................................
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


นางสาวอัญชลี ทำไถ
นักวิชาการคลัง

นางสมใจ สมน้อย
นักวิชาการพัสดุ

นางชุลีกร พิทักษ์ธานินทร์
จพง.จัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)

นางสาววรรณทิภา ป่าขมิ้น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 

 กลับ

 

แผนที่ อบต.หนองระเวียง