ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯDesigned by:

การศึกษา
เขียนโดย Administrator   

ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 

 


นายนิติพงษ์ ท้องพิมาย
เจ้าพนักงานธุรการ

รักษาราชการแทน
หัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

 
 
นายนิติพงษ์ ท้องพิมาย
เจ้าพนักงานธุรการ

นางกัลยา กรกำจายฤทธิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
 

นางจิดาภา ดีนา
ผู้ดูแลเด็กฯ 

นางอรวรรณ เกตุนิล
ผู้ดูแลเด็กฯ

นางสาวเยาวลักษณ์ มินพิมาย
ผู้ดูแลเด็กฯ

นางสาวจุฬารัตน์  ลัดหนองขี
ผู้ดูแลเด็กฯ 

นางสาวอังคนา  กล้าถูก
ผู้ดูแลเด็กฯ
     

 

 กลับ

 

แผนที่ อบต.หนองระเวียง