ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯDesigned by:

สำนักงานปลัด
เขียนโดย Administrator   

 

 สำนักงานปลัด
 

 
นางสาวภัททิยา   สมสวนจิต
รองปลัดอบต. 
 รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 

นายสิทธิกร    เภสัชชา
บุคลากร

นางสาวน้ำทิพย์   ชอบใจ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

นางพรสิริ  ชนะชัย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสุพารัตน์     วัฒนชัยประสิทธิ์   
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวศศิกานต์    นกไม้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายมนตรี   เด่นดวง
พนักงานขับรถ

นายพล    ถนัดหมอ
นักการภารโรง 

 

นายสุริยัน  แตรพิมาย
ยาม 

 

 กลับ

 

แผนที่ อบต.หนองระเวียง