ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯDesigned by:

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
เขียนโดย Administrator   

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
 

 


นายบำรุง ซื่อสัตย์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

นายเม้า กล้าถูก
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางสาวสุชาดา สมสวนจิต
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 


 

 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

 


นางสาวอารีรัตน์ ขวัญยืน
ส.อบต. หมู่ที่ 1
 

นางแสงทอง อาศัยป่า
ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายบุญยิ่ง เฮฮา
ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายพูน แตกโพธิ์
ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายฐปณพงศ์   พิมพัชระบุญ ส.อบต. หมู่ที่ 3
นายฐปนพงศ์

พิมพัชระบุญ
ส.อบต. หมู่ที่ 3


นายสมบัติ เชิญกลาง
ส.อบต. หมู่ที่ 3
 

นายบุญช่วย  ยิ้มน้อย
ส.อบต. หมู่ที่ 4
 

นายสุชาติ เฮฮา
ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายประดิษฐ์  ชัยสิทธิ์
ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายสมบัติ กิ้นบุราณ
ส.อบต.หมู่ที่ 5

 


นายภาคิน  หาญนา
ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายแปลก  ปั่นสันเทียะ
ส.อบต.หมู่ที่ 6

นายคูณ  เป็นพิมาย
ส.อบต.หมู่ที่ 7
 

นายจำลอง ราวพิมาย
ส.อบต.หมู่ที่ 7

นายสังวาลย์ สุนทะวงศ์
ส.อบต.หมู่ที่ 8

 

 


 


ส.อบต.หมู่ที่ 8

 

 


 


ส.อบต.หมู่ที่ 9


นายคำแสน อ่ำกลาง
ส.อบต.หมู่ที่ 9

 

 

 ส.อบต.หมู่ที่ 10
 


นายหิรัญ เนื้อนา
ส.อบต.หมู่ที่ 10

นายนู  จำพิมาย
ส.อบต.หมู่ที่ 11

นายณรงค์ มิ่งพิมาย 
ส.อบต. หมู่ที่ 11

นายเชิด บุญสกุลไทย
ส.อบต.หมูที่ 12

นายสำรวย กว้างพิมาย
ส.อบต.หมูที่ 12

นายเม้า  กล้าถูก
ส.อบต.หมู่ที่ 13
 

 

 

 ส.อบต.หมู่ที่ 13


นายบุญเสริม

กรวดกระโทก

ส.อบต.หมู่ที่ 14


นางศศิธร  บรรจงปรุ
ส.อบต.หมู่ที่ 14

นายประภากร  อยู่เย็น 
ส.อบต.หมู่ที่ 15

 

 

 

 

ส.อบต.หมู่ที่ 15


นางสวัสดิ์ เยี่ยงอย่าง
ส.อบต.หมู่ที่ 16
 

นายเชาว์  ศิริเถียร
ส.อบต.หมู่ที่ 16

นายฉลอง  พฤกษาชีพ
ส.อบต.หมู่ที่ 17

นายสมบัติ เผือกเล็ก
ส.อบต.หมู่ที่ 17

นายบำรุง  ซื่อสัตย์
ส.อบต.หมู่ที่ 18

นางจิดาภา  แสนเจ๊ก
ส.อบต.หมู่ที่ 18

นายสมาน  บานสันเทียะ
ส.อบต.หมู่ที่ 19
 

นายอุทิตย์  บรรจงปรุ
ส.อบต.หมู่ที่ 19

นายชนะ  เนื้อนา
ส.อบต.หมู่ที่ 20

นายสำเริง มิ่งพิมาย
ส.อบต.หมู่ที่ 20

 

 

 

แผนที่ อบต.หนองระเวียง