กิจกรรมขึ้นทะเบียนและประชุมประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2553 พิมพ์
วันจันทร์ที่ 05 กรกฏาคม 2010 เวลา 09:54 น.

ประชาคม 

 

ภาพกิจกรรมการขึ้นทะเบียน การประชุมประชาคมและตรวจแปลงเกษตรกร

   ผู้ปลูกข้าว โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2553